close

<30% Ammoniumhydroxid

KEMIKALIE:
<30% Ammoniumhydroxid
Synonym(er):
Ammoniakkløsning;E 527
Ammoniaklösning;E 527
E 527
CAS:
1336-21-6
Märkning:
Kan vid kontakt leda till skada på huden, ögonen eller i svalg. Utsläpp kan medföra fara och skada för miljön.
Risk:
Frätande. Mycket giftig för organismer som lever i vatten.
Säkerhet:
Förvaras inlåst och otillgängligt för barn. Om man får ämnet i ögonen; skölj genast grundligt med mycket vatten och kontakta omedelbart läkare. Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar och skyddsglasögon/ansiktsskydd. Vid olycksfall eller obehag, u
EN 374-godkänd:
Kort användn. (<30 min):
Vinyl/PVC, Nitrile
Lång användn. (>30 min):
Barrier, Nitrile, Neoprene